Incasso-overeenkomst1. Advex Financiële diensten B.V., gevestigd te Bussum, aan de Koekoeklaan 146, ten deze vertegenwoordigd door haar directeur te weten:
S.W.M. Bos,
verder te noemen: 'Advex'

en

2. Cliënt, gevestigd te Plaats, aan de Straat, ten deze vertegenwoordigd door haar directeur te weten:
Directeur
verder te noemen: 'cliënte'

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Advex verplicht zich ten behoeve van cliënte incassowerkzaamheden te verrichten voor de door cliënte aangeboden openstaande achterstallige vorderingen ten laste van in Nederland gevestigde debiteuren,
een en ander op basis van de navolgende voorwaarden:

artikel 1: abonnementskosten

1. Cliënte is voor de diensten van Advex jaarlijks een bedrag groot Euro 350 (zegge driehonderdvijftig euro) exclusief B.T.W. bij vooruitbetaling verschuldigd binnen twee weken na dagtekening van de factuur.

2. Hiervoor kan cliënte onbeperkt incasso-opdrachten verstrekken aan Advex. Cliënte zal geen verdere kosten aan Advex verschuldigd zijn met betrekking tot de incassowerkzaamheden, voorzover cliënte bij de totstandkoming van de vordering de, conform artikel 2 lid 2 van deze overeenkomst door Advex opgestelde of aangepaste algemene leverings- en betalingsvoorwaarden heeft gehanteerd.

3. Wanneer Advex incasso-opdrachten moet verrichten waarbij de in artikel 2 lid 2 genoemde leverings- en betalingsvoorwaarden niet zijn gehanteerd of die overigens niet aan de in deze overeenkomst door Advex gestelde voorwaarden voldoen, zal Advex zonodig incassokosten kunnen berekenen aan cliënte ter
grootte 15% van de hoofdvordering.

4. De door cliënte aangemelde vorderingen dienen minimaal een bedrag van
Euro 185,-- te bedragen. Bij aangemelde vorderingen van een lager bedrag kan
Advex een bedrag van Euro 25,-- administratiekosten in rekening brengen.

artikel 2: rechten en plichten cliënte

1. Cliënte verstrekt, ten aanzien van elke vordering die zij aan Advex in behandeling geeft, alle ten bate
van de incassering relevante bescheiden; Hieronder worden in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen:

· Het laatste betalingsverzoek van cliënte aan debiteur;
· de factuur met specificaties;
· de overeenkomst die aan de vordering ten grondslag ligt.

2. Cliënte hanteert de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals opgesteld of aangepast door
Advex voor al haar transacties en verplicht zich deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel van de plaats van vestiging van cliënte. In deze leverings- en betalingsvoorwaarden moet zijn opgenomen dat:
a) een incassotarief van 15% van de uitstaande hoofdsom en vertragingsrente wordt gehanteerd,
b) het minimum van de incassokosten is bepaald op een bedrag van Euro 115,--,
c) als domiciliekeuze de bevoegde rechter in Amsterdam wordt aangewezen om over geschillen te oordelen.

Zonodig zal Advex de algemene voorwaarden van cliënte in deze vorm aanpassen of opstellen. Cliënte draagt zorg voor de juiste toepassing van de Algemene voorwaarden.

artikel 3: rechten en plichten Advex

Advex is gerechtigd om af te zien van het nemen van gerechtelijke stappen jegens een debiteur wanneer
vast is komen te staan dat er geen verhaals-mogelijkheid op de desbetreffende debiteur mogelijk is.
Advex stelt cliënte hiervan schriftelijk in kennis. Advex is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van cliënte betalingsregelingen met de debiteur aan te gaan. Advex stelt cliënte hiervan schriftelijk in kennis.

artikel 4: machtiging aan Advex

Cliënte machtigt Advex tot het voeren van gerechtelijke procedures ter verkrijging van verschuldigde gelden, alsmede tot het ten uitvoer leggen van eventuele vonnissen, die ten gevolge daarvan worden uitgesproken.

artikel 5: betaling

1. Betalingen naar aanleiding van de aangemelde vorderingsopdrachten door de debiteur geschieden te allen tijde op de derdenrekening van Advex. Advex zal zorg dragen voor de onmiddellijke overboeking van de hoofdsom naar de rekening van cliënte.

2. Wanneer de debiteur de bij Advex aangemelde vordering rechtstreeks aan cliënte betaalt, nadat Advex haar eerste sommatiebrief heeft verstuurd, dient cliënte hiervan binnen tweemaal 24 uur aan Advex melding te maken.

3. Advex is gerechtigd het incassokostenpercentage van 15% over de hoofdvordering, vermeerderd met rente, bij cliënte uit te winnen en in mindering te brengen op de door cliënte geïncasseerde bedragen. Advex zal zorgdragen dat het eventueel dan nog openstaande deel van de vordering bij de debiteur zal worden gecasseerd.

artikel 6: looptijd en opzegging

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de bepaalde looptijd van één jaar na datum ondertekening.

2. De overeenkomst wordt telkens met een gelijke looptijd van één jaar verlengd, behalve bij schriftelijke opzegging, tenminste één maand voor het verstrijken van de looptijd.

3. Indien één der partijen besluit deze overeenkomst op te zeggen, dan dient zij een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste één maand waarbij opzegging uitsluitend per aangetekend schrijven mogelijk is tegen
het einde van de overeengekomen looptijd.

4. Tussentijdse opzegging, bij aangetekend schrijven, door Advex is toegestaan met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken wanneer:

· -cliënte in gebreke is om de kosten te voldoen, die voortvloeien uit deze overeenkomst. Tussentijdse
opzegging zal in dit geval niet plaatsvinden dan na een termijn van ingebrekestelling van één maand, opdat cliënte de gelegenheid krijgt om alsnog de vereiste prestatie te leveren.

· -cliënte in strijd handelt met één van de voorwaarden, die Advex haar in deze overeenkomst en hierop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden oplegt. Verstrekking van onjuiste informatie wordt hier uitdrukkelijk onder begrepen.

5. De opzeggingsregeling laat de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming in de nakoming onverlet.

artikel 7: leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Advex, die aan deze overeenkomst zijn gehecht en zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam worden uitdrukkelijk van toepassing verklaard op deze overeenkomst.

artikel 8: domiciliekeuze

Partijen kiezen domicilie ten kantore van Advex te Bussum.

Aldus overeengekomen te Bussum d.d. ................

 

1. Advex Financiële diensten B.V.

2. Cliënte

 

 

 

- S.W.M. Bos - Directeur

Directeur